Per a contribucions sobre propilenglicol i el ensitjaments al XVIII conferència ensitjaments