Propilenglicol i ensitjaments

Dues històries a la conferència Silage a Bonn van ser sobre el contingut de propilenglicol de silage, i la forma en què podria ser influenciat per l’ensilatge. Lau et al. (2018) va descriure que Lactobacillus Buchneri en relativament humit, els pous rics en...